Archive for the ‘Ta dziwna, bogata w wydarzenia historia’ Category

Proces zbyt skomplikowany, by go wyjaśnić?

Mimo całej swojej indywidualności i pomysłowości człowiek nie może uciec przed nieuniknionym rozwojem tego, co Szek­spir nazwał ?dziwną, bogatą w wydarzenia historią”, obejmu­jącą siedem etapów życia – bądź osiem, jeśli wziąć pod uwagę okres przed narodzeniem. Przed każdą osobą stoi ten sam, charakterystyczny dla gatunku ludzkiego cykl życiowy, każda też musi w trakcie rozwoju radzić [...]

Budowanie inteligentnych maszyn

Powolny proces rozwoju, z którym mamy do czynienia u zwie­rząt, jest najprawdopodobniej wynikiem złożoności zachowa­nia osobników dorosłych, zwłaszcza w wypadku człowieka, której nie można byłoby osiągnąć bez fazy dzieciństwa. Jeśli zasady rozwoju behawioralnego są rzeczywiście silne, powin­ny znaleźć szersze zastosowanie w świecie nie związanym z biologią. Jeśli do powstania skomplikowanego, inteligentne­go organizmu niezbędny jest długi [...]

Kto wybiera, kto projektuje?

Projekt życia w zamyśle nie miał się odwoływać do świado­mego projektowania. Procesy rozwojowe wyglądają, jakby były projektowane przez ewolucję darwinowską, lecz rozwój jed­nostkowego organizmu w rzeczywistości nie wymaga dużego udziału świadomości, myśli czy planowania. Teoretycznie oczy­wisty wybór powinien odzwierciedlać jedynie nastawienie określone przez ewolucyjną lub osobistą historię. Człowiek może wybierać kierunek działania, nie wiedząc, dlaczego [...]

Ewolucja rozwoju

Procesy rozwoju behawioralnego i psychicznego, które pro­wadzą do ukształtowania zachowań człowieka, same są wyni­kiem darwinowskiej ewolucji i wyglądają tak, jakby były do­brze zaprojektowane. Owe zaprojektowane cechy rozwoju są widoczne na przykład w okresach wrażliwości. Pewne rodzaje uczenia się, choćby poznawanie języka, pojawiają się na okre­ślonym etapie rozwoju, zazwyczaj na początku życia. Procesy rozwojowe, dzięki którym [...]

Jedna prawdziwa przyczyna

Efektywność edukacji, rola rodziców w kształtowaniu cha­rakteru dzieci, przyczyny przemocy i przestępczości oraz źró­dła osobistych nieszczęść to, rzecz jasna, niezwykle istotne zagadnienia. I – jak w przypadku wielu podstawowych zagad­nień dotyczących ludzkiej egzystencji ? wszystkie mają zwią­zek z rozwojem behawioralnym. Lista jest długa. Czy przykre wczesne doświadczenia mają długotrwałe skutki? Czy inte­ligencja uwarunkowana jest genetycznie? [...]