Archive for the ‘Rozwojowa kuchnia’ Category

Menu rozwojowe

Pewien młody człowiek, który zamierzał zostać kucharzem, złożył wizytę w wiejskim hotelu szczycącym się podawaniem dań przyrządzonych wyłącznie z najlepszych, otrzymywanych na miejscu produktów. Zapewniano go z powagą, że tajemnica dobrej kuchni tkwi jedynie w doborze składników najlepszej jakości. Młody człowiek nie był jednak naiwny i przeczuwał, że nie jest to cała prawda. Zasięgnął więc [...]

Projekt życia

Poszczególne okresy rozwojowe – od poczęcia, przez dzieciń­stwo, dorastanie, rodzicielstwo (dla większości), późną dojrza­łość i starość – znacznie się różnią, a jednostka musi funkcjo­nować przynajmniej zadowalająco na każdym z nich. Jakkol­wiek łatwo jest wskazać wyjątki, w których mamy do czynienia ze skrajnie nieprawidłowymi zachowaniami i działalnością móz­gu, jak w schizofrenii paranoidalnej, to jednak proces rozwoju [...]

?Natura” a ?wychowanie”

Karol Darwin opisał w autobiografii swoje poglądy na te­mat rozwoju funkcji umysłowych człowieka: ?Skłonny jestem się zgodzić (…), że nauczanie i środowisko wywierają jedynie niewielki wpływ na umysł każdego człowieka i że większość cech każdego z nas jest dziedziczona”. Przeciwne poglądy na temat kształtowania się umysłu czło­wieka wyrażał siedemnastowieczny filozof John Locke: Załóżmy zatem, że [...]