Archive for the ‘Przyrządzanie zachowania’ Category

System i synteza

Dowiedliśmy, że nawet ten rodzaj uczenia się, którego efek­tem jest indywidualne zróżnicowanie, przebiega w określonym porządku. Znajomość leżących u jego podstaw reguł rozwojo­wych pozwala zrozumieć proces rozwoju dziecka. Na przykład struktura uczenia się wpływa na to, jak dziecko wykorzystuje zasoby otoczenia oraz jak klasyfikuje doświadczenie percepcyjne. Bynajmniej jednak nie jest łatwo dokładnie przewidzieć przyszłość rozwoju [...]

Reguła zmieniających się reguł

Uczenie się to najbardziej oczywisty sposób interakcji jed­nostki z otoczeniem, podczas której otoczenie wywołuje w niej zmiany. To składowa procesu rozwoju behawioralnego człowie­ka, umożliwiająca adaptację zachowania jednostki do konkret­nych warunków, naśladowanie zachowania bardziej doświad­czonych osób i dostrajanie preferencji oraz działań odziedzi­czonych po poprzednich pokoleniach. Złożona rola uczenia się w kształtowaniu dobrze zaplanowanego życia niemal na [...]

Mali imperatorzy?

Jeśli w wyniku rozwoju jedynacy stają się bardziej samolub­ni niż inni, wówczas Chiny (a za nimi cały świat) będą musiały poradzić sobie z poważnymi konsekwencjami. W latach siedem­dziesiątych chiński rząd, obawiając się katastrofalnego wpły­wu gwałtownego przyrostu naturalnego na gospodarkę i społe­czeństwo, podjął zdecydowane kroki. Kraj, w którym żyje mi­liard dwieście milionów ludzi, co stanowi jedną [...]

Obraz różnic

?Byliśmy (…) takim zbiorowiskiem charakterów i takim ob­razem różnic”, pisał o swojej rodzinie Henry James. Jednym z zaskakujących wyników badań nad bliźniętami jednojajowymi jest to, że bliźnięta wychowywane osobno są czasami bardziej do siebie podobne niż te, które wychowywano razem. Innymi słowy, wychowywanie dwóch identycznych genetycz­nie jednostek w takim samym środowisku może sprawić, że będą [...]

Wybieranie niszy

Poszczególne gatunki ptaków różnią się rodzajem spożywa­nych nasion oraz wielkością dziobów. Nasiona także mają róż­ne wielkości, od zaledwie milimetra do rozmiarów orzecha las­kowego, a więc ponad dziesięć razy większe. Młode ptaki eks­perymentują z nasionami różnej wielkości, aż znajdą takie, które są dopasowane do ich dzioba. Młody ptak uczy się rów­nież wybierać najlepiej dopasowane do swojego [...]

Geny tworzą białka, a nie zachowanie

Człowiek ma około sześćdziesięciu tysięcy rozmaitych ge­nów, z których każdy to odziedziczony łańcuch molekularny (bądź ich zestaw), dający się przełożyć na cząsteczkę (lub jej części) białka żyjącego organizmu. Każda cząsteczka białka w ciele osobnika stanowi specyficzną kombinację aminokwasów. Wzdłuż każdego łańcucha rozmieszczone są elementy zwane nukleotydami. Każdy łańcuch ma ściśle dopasowany do siebie odpowiednik w [...]

Błąd Wielkiego Projektu

W fantastycznonaukowej powieści Michaela Crichtona Jurassic Park oraz w nakręconym na jej podstawie kasowym filmie Stevena Spielberga ze sklonowanych genów wymar­łych dinozaurów odtworzono całe zwierzęta. Potrzebne były do tego jedynie fragmenty DNA zwierzęcia, pobrane od ko­mara, który przed sześćdziesięcioma pięcioma milionami lat skamieniał w kawałku bursztynu, a także odrobina DNA żaby, mająca wypełnić brakujące fragmenty. [...]