Archive for the ‘Pokój 101’ Category

Zmiana na całe życie

William James, wybitny psycholog i starszy brat Henry’ego Jamesa, wysoko cenił zdolność do zmian. W 1902 roku napisał: ?Największym odkryciem mojego pokolenia jest to, że zmie­niając nastawienie umysłu, człowiek potrafi zmienić swoje życie”. Nawet gdyby tak było, samo zróżnicowanie i złożoność zachowania oraz leżące u jego podstaw mechanizmy psychicz­ne oznaczają, że wszelkie uogólnienia na temat [...]

Stres, miłość i hormony

Pojęcie skrajnego strachu bądź emocjonalnego pobudzenia, prowadzących do plastyczności, nadaje sens wielu rozmaitym przykładom zmian behawioralnych. Jakie mechanizmy neurobiologiczne mogą leżeć u podstaw tego efektu? Dlaczego do­świadczenie traumatyczne czyni człowieka podatniejszym na zmiany w sposobie myślenia i systemie wartości? Jaki może być biologiczny związek między stresem psychicznym a pla­stycznością i procesem zmian w układzie nerwowym? [...]

Złamać do końca

Nie bez kozery często krytykuje się naukowców za to, że gromadzą coraz więcej szczegółowej wiedzy z coraz węższego tematu. Posługując się wyobrażeniem krajobrazu epigenetycznego Waddingtona, dostają się oni w dolinę intelektu, z której coraz trudniej wyjść. Naukowcy jednak ostentacyjnie przekra­czają granice między dziedzinami wiedzy. Prawdę mówiąc, najbardziej cenioną cechą doskonałego badacza jest umiejęt­ność kojarzenia różnych [...]

Od elastyczności do plastyczności

Ten sam obiekt materialny często wykazuje kontrastujące własności: odporność na zmiany i zmienność – elastyczność i plastyczność. Metalowa sprężyna po lekkim rozciągnięciu wraca do poprzedniego kształtu; jeśli jednak rozciągnąć ją zbyt mocno, przybierze na stałe nowy kształt. Podobna elastycz­ność i plastyczność cechuje zachowanie człowieka, jego warto­ści, jego osobowość. Jednostka w rozmaitych sytuacjach pozo­staje tą samą [...]

Metamorfoza

W trakcie rozwoju jednostki ciało i zachowanie pod wieloma względami ulegają oczywistym i nieraz gwałtownym przemia­nom. Nagłe, skokowe zmiany najczęściej zdarzają się w pierw­szych dwudziestu latach życia człowieka, na przykład podczas narodzin czy dojrzewania. Takie skoki to nic niezwykłego. Wiele systemów biologicznych i fizycznych jest zdolnych do nagłych, nierównomiernych zmian. Stały wzrost siły nacisku na [...]