Archive for the ‘Gra o wielką stawkę’ Category

Łazęgowanie

Jeśli teorie na temat dużego znaczenia zabawy dla rozwoju człowieka są słuszne, to skłonność niektórych rodziców do nad­miernego chronienia swoich pociech przed wszystkimi praw­dziwymi i wyimaginowanymi niebezpieczeństwami może mieć zgubne skutki dla rozwoju tychże. Troska o bezpieczeństwo dzieci w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych doprowa­dziła do głębokich zmian w charakterze dzieciństwa. Normal­ne niegdyś rodzaje aktywności, [...]

Łączenie rozłączonego

Kiedyś sfilmowano Picassa malującego na szkle. Widz ob­serwował powstawanie obrazu od drugiej strony szyby. Picas­so najpierw naszkicował kozę, po czym zaczął szybko ją ozda­biać. Pojawiały się i znikały nowe kształty, mieszały się i prze­kształcały barwy. Pod koniec filmu kozy już nie było i trudno było powiedzieć, co obraz przedstawia. Picasso się bawił – praw­dopodobnie nawet [...]

Od Eton do Waterloo

Po swoim słynnym zwycięstwie nad Napoleonem w 1815 roku książę Wellington powiedział ponoć, że bitwa pod Water­loo została wygrana na boiskach Eton. Za owym apokryficz­nym stwierdzeniem kryło się przesłanie, że poglądy, dyscypli­na i duch zespołowy zdobyte podczas zabaw z rówieśnikami w dzieciństwie zaowocowały później na prawdziwych polach walki. Pełne rygorów życie w angielskiej szkole wpoiło [...]

Płot Tomka Sawyera

Choć zabawa jest antytezą pracy – mile widzianą (i dla wie­lu dorosłych rzadką) przerwą w kieracie codzienności – grani­ca między nimi jest w gruncie rzeczy kwestią punktu widze­nia. Zabawa przestaje być zabawą, jeśli jest narzucona bądź traktowana zbyt poważnie. Tak ujął to John Mortimer w auto­biografii A Voyage Round my Father: ?W szkole nie miałem [...]

Bezsensowna radość

Jednostka jest aktywnym czynnikiem własnego rozwoju, po­szukuje i zdobywa doświadczenia, które zmieniają jej przyszłe zachowania. Młode zwierzęta i ludzie mają mechanizmy rozwo­jowe, które zdają się zaprojektowane specjalnie do tego zada­nia. Mówiąc ogólnie, zachowanie to nazywane jest zabawą. Czym jest zabawa? Czasem samotna, czasem żywiołowo spo­łeczna, niekiedy niebezpieczna – większość osób potrafi ją roz­poznać na pierwszy [...]