Archive for the ‘Alternatywa’ Category

Różne melodie

Pojęcie rozwojowej szafy grającej sugeruje, że rezultatem wymuszenia przez środowisko konkretnej melodii jest jeden z kilku różnych zestawów zachowań. Każda z tych melodii, czy też alternatywnych dróg życia, przystosowana jest do wa­runków, które zapoczątkowały ich rozwój; tak więc zgodnie z tym modelem każda alternatywna droga jest odrębna i od­powiada określonym warunkom. Zastanawiając się nad tymi [...]

Dzieci ulicy

Hipoteza Darwina o rozwojowej reakcji człowieka na sy­gnały dotyczące jego przyszłego środowiska wydaje się dys­kusyjna. Nawet gdyby tak było, młodzi ludzie mają nie­wątpliwie wybitną umiejętność dostosowywania się do pa­nujących warunków. Nawet małe dzieci potrafią szybko zrezygnować z zależności od dorosłych, kiedy zależy od tego ich przetrwanie. Bywa, że dzieci mają bardzo krótkie dzie­ciństwo albo wręcz [...]

Coraz szybciej dojrzali

Mieszkańcy krajów rozwiniętych są więc coraz wyżsi. Inną uderzającą cechą ludzkiego rozwoju jest obniżająca się grani­ca wiekowa dojrzewania chłopców i dziewcząt. Wzrost doro­słych poszedł w górę, a wiek osiągania dojrzałości płciowej – w dół. Na Zachodzie w ciągu ostatniego stulecia średni wiek, w którym dziewczynki przechodzą menarche, czyli pierwszą miesiączkę, spadał wraz z każdym rokiem [...]

Ludzie rosną

Warunki środowiskowe we wczesnym okresie rozwoju mają znaczący wpływ na wiele aspektów biologii człowieka, z roz­miarami włącznie. Jesteśmy coraz wyżsi. Przez ostatnie dzie­sięciolecia średnia wzrostu kobiet i mężczyzn w krajach uprze­mysłowionych stale rośnie. Jakkolwiek za niektóre różnice indywidualne w tym względzie odpowiedzialne są geny, to ogól­na tendencja wzrostowa niemal na pewno ma związek z po­prawą [...]

Przewidywanie pogody

Umiejętność uczenia się i pamięć każdej jednostki mogą być subtelnie kształtowane przez sposób odżywiania się matki podczas ciąży. Jeśli samicom szczura w konkretnym okresie końcowego etapu ciąży dodawać do pożywienia cholinę, ich mło­de po osiągnięciu dorosłości charakteryzować się będą lepszą pamięcią długotrwałą. Rozwijające się szczury potrzebują choliny do zbudowania obwodu neuronowego w mózgu, zwią­zanego z [...]

Rozwojowa szafa grająca

W jednym ze swoich opowiadań Ernest Hemingway opisał podróżnika, który wędrował okolicą zniszczoną przez ogień: Nick usiadł, oparł się o zwęglony pniak i zapalił papierosa (…) Paląc, wyciągnął wygodnie nogi i zauważył pasikonika wędrujące­go po ziemi prosto na jego wełnianą skarpetę. Pasikonik był czarny Kiedy tak się wspinał, budził z kurzu inne pasikoniki. Wszystkie były [...]

Elastyczna struktura

Zachowania nie da się klarownie podzielić na dwa odrębne typy: wyuczone i instynktowne. Niemniej jednak przekonanie Lorenza o tym, że ma ono coś wspólnego z narządami ciała, znajduje pewne uzasadnienie. Rozwój prowadzący od pojedyn­czej komórki do zintegrowanego ciała złożonego z miliardów komórek, mających na celu spójne zachowanie, jest zadziwia­jąco uporządkowany. Przypomina to rozwój nerek u [...]