Archive for Marzec, 2012

Proces zbyt skomplikowany, by go wyjaśnić?

Mimo całej swojej indywidualności i pomysłowości człowiek nie może uciec przed nieuniknionym rozwojem tego, co Szek­spir nazwał ?dziwną, bogatą w wydarzenia historią”, obejmu­jącą siedem etapów życia – bądź osiem, jeśli wziąć pod uwagę okres przed narodzeniem. Przed każdą osobą stoi ten sam, charakterystyczny dla gatunku ludzkiego cykl życiowy, każda też musi w trakcie rozwoju radzić [...]

Budowanie inteligentnych maszyn

Powolny proces rozwoju, z którym mamy do czynienia u zwie­rząt, jest najprawdopodobniej wynikiem złożoności zachowa­nia osobników dorosłych, zwłaszcza w wypadku człowieka, której nie można byłoby osiągnąć bez fazy dzieciństwa. Jeśli zasady rozwoju behawioralnego są rzeczywiście silne, powin­ny znaleźć szersze zastosowanie w świecie nie związanym z biologią. Jeśli do powstania skomplikowanego, inteligentne­go organizmu niezbędny jest długi [...]

Kto wybiera, kto projektuje?

Projekt życia w zamyśle nie miał się odwoływać do świado­mego projektowania. Procesy rozwojowe wyglądają, jakby były projektowane przez ewolucję darwinowską, lecz rozwój jed­nostkowego organizmu w rzeczywistości nie wymaga dużego udziału świadomości, myśli czy planowania. Teoretycznie oczy­wisty wybór powinien odzwierciedlać jedynie nastawienie określone przez ewolucyjną lub osobistą historię. Człowiek może wybierać kierunek działania, nie wiedząc, dlaczego [...]

Ewolucja rozwoju

Procesy rozwoju behawioralnego i psychicznego, które pro­wadzą do ukształtowania zachowań człowieka, same są wyni­kiem darwinowskiej ewolucji i wyglądają tak, jakby były do­brze zaprojektowane. Owe zaprojektowane cechy rozwoju są widoczne na przykład w okresach wrażliwości. Pewne rodzaje uczenia się, choćby poznawanie języka, pojawiają się na okre­ślonym etapie rozwoju, zazwyczaj na początku życia. Procesy rozwojowe, dzięki którym [...]

Jedna prawdziwa przyczyna

Efektywność edukacji, rola rodziców w kształtowaniu cha­rakteru dzieci, przyczyny przemocy i przestępczości oraz źró­dła osobistych nieszczęść to, rzecz jasna, niezwykle istotne zagadnienia. I – jak w przypadku wielu podstawowych zagad­nień dotyczących ludzkiej egzystencji ? wszystkie mają zwią­zek z rozwojem behawioralnym. Lista jest długa. Czy przykre wczesne doświadczenia mają długotrwałe skutki? Czy inte­ligencja uwarunkowana jest genetycznie? [...]

Od unikania kojarzenia wsobnego do tabu kazirodztwa

Na końcu anglikańskiej Księgi Wspólnej Modlitwy (Book of Common Prayer) zamieszczona została ?Tabela pokrewieństwa i koligacji”, określająca osoby ?spokrewnione, którym Kościół anglikański zabrania zawierania związków małżeńskich”. Z ta­beli wynika, że mężczyzna nie może poślubić swojej matki, sio­stry, córki i wielu inaczej spokrewnionych z nim kobiet. Podob­nie kobiecie nie wolno poślubić wuja, bratanka, siostrzeńca, dziada bądź [...]

Poważny związek

Wcześniej czy później preferowanie przedstawicieli płci prze­ciwnej wiedzie do łączenia się w pary, a ostatecznie do wyda­nia na świat potomstwa. Wiele zwierząt morskich po prostu uwalnia do środowiska duże ilości spermy i komórek jajowych, w związku z czym zapłodnienie odbywa się z dala od rodziców, a inwestycja rodzicielska ogranicza się do produkcji komórek rozrodczych. Gatunki, [...]

Rozwojowe podstawy homoseksualizmu

Są ludzie, którzy wolą własną płeć bądź mają przyjemne do­świadczenia w kontaktach seksualnych zarówno z mężczyzna­mi, jak i kobietami. Zjawisko to nie jest niczym nowym. Safona, która żyła na greckiej wyspie Lesbos ponad dwa i pół tysiąca lat temu, otwarcie mówiła w wierszach o swojej miłości do in­nych kobiet. Oto tłumaczenie jednego z ocalałych fragmentów: [...]

Przyrządzanie upodobań

Debaty nad pochodzeniem piękna i atrakcyjności szybko prowadzą do znanego, acz nieproduktywnego podziału na na­turę i wychowanie. Twierdzenia o uniwersalności biologicznej są zbijane innymi, o kulturowej względności kanonów este­tycznych, które zmieniają się z pokolenia na pokolenie. Teorie na temat użyteczności biologicznej preferencji seksualnych spotykają się z zarzutem kłamstwa oraz dowodami kulturo­wego uwarunkowania tychże preferencji. Takie [...]

Szukanie równowagi

Tak jak wiele ptaków i ssaków, ludzie zazwyczaj wzrastają w otoczeniu najbliższych. Preferowanie partnera przeciwnej płci, który jest odrobinę odmienny od krewnego, zmniejsza ryzyko szkodliwych biologicznie skutków wsobności. Jeśli zwie­rzę miałoby kojarzyć się wsobnie, równie dobrze mogłoby do­konywać samopodziału, bez wysiłku i trudności wkładanych w zaloty i łączenie się w pary Z drugiej strony, preferowanie [...]